Audio » Haircut before Shabbat

Haircut before Shabbat


RABBI SHAY TAHAN