Do you say sheheiyanu on a nice netilat yadayim cup?

No. (Kaf Hachayim)

in BrachotMisc. Tags: shehechiyanu

Related Articles