Archives: Questions and Answers

אין אדם יכול לקנות שכר קריאת התהלים של הקורא ואין הקורא יכול למכור שכר קריאתו.

ידוע בשם הרב האי גאון (הובא בתשובת מהר״ם אלשקר סי’ קא) שאם אחד מכר מצותו לאחר, לא זכה המקבל אולם הנותן הפסיד שכרו (כיון שויתר עליה ובז לה). דשם נשאל הרב האי גאון אם אדם הרגיל בתעניות יכול למכור שכרם לאחר או אדם הרוצה למכור זכות קריאתו בתורה לאחר, והשיב שאי אפשר למכור, והוכיח כן […]

Read More